سوابق:

کارشناسی فلسفه غرب دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد فلسفه غرب دانشگاه تهران

دانشجوی دکتری فلسفه‌ی محض دانشگاه امام خمینی(ره)

عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشکده حضرت زینب (س)

پژوهشگر موسسه‌ی انقلاب اسلامی

مدرس حوزه و دانشگاه