عمامه مشروعيت نيست...

حكايت جامعه توحيدى حكايت جامعه ايست كه می‌خواهد در مقابل ظلم و استكبار بايستد. پيامبران الهى هم آمده بودند كه مردم به قدرى الهى شوند كه خودشان…