فارغ التحصیل مهندسی صنایع دانشگاه تهران
 طلبه درس خارج فقه و اصول
 مدیر مرکز راهبری برهان