هنرجوی حوزه هنری از سال 94
  کارشناس برنامه تلویزیونی دوران با موضوع انقلاب های جهان
  مسئول فصلنامه تصویری مطالعات رسانه