فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
  دکترای فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
  طلبه درس خارج فقه و اصول
 مدرس دروس منطق، فلسفه و کلام در حوزه علمیه