امام علی (عليه السلام): ای مردم بدانید که تکمیل شدن و کمال دین شما در یادگیری علم دینی و الهی و عمل به آن است. بدانید یادگیری علم دینی بر شما از بدست آوردن و تحصیل مال لازم تر است زیرا مال و روزی از جانب خدا میان شما تقسیم و تضمین گشته ولی علم دینی نزد اهلش نگه داشته شده و شما مامورید که آن را از اهلش طلب نمایید پس جویای آن باشید.اصول کافی جلد 1 صفحۀ 35سلسله جلسات تدبر در قرآن (تابستان 96 - ویژه خواهران)

حوزه دانشجویی دانشگاه شریف در دوره تابستان 96 "ویژه خواهران" برگزار می کند:

سلسله جلسات تدبر در قرآن با حضور استاد ارجمند سرکار خانم رحیمی